Školenia rally pre rok 2014

Pozývame všetkých žiadateľov o licencie SAMŠ v disciplíne rally pre rok 2014 na zhromaždenie disciplíny a základné školenia, ktoré sa uskutočnia v dňoch 8. – 9. februára 2014 v Rožňave, miesto konania bude ešte upresnené.

Rozšírené školenie nových žiadateľov o licenciu jazdca rally - sobota 8.2.2014, 09:00                        Rozšírené teoretické školenie je povinné pre všetkých jazdcov, ktorí žiadajú o celoročnú licenciu jazdca po prvýkrát. Povinnosť zúčastniť sa tohto školenia majú aj tí jazdci, ktorí sa ho v minulom roku nezúčastnili lebo o licenciu požiadali až v priebehu sezóny na základe individuálneho školenia.                                              Záujemcovia o účasť na rozšírenom školení musia zaslať žiadosť o licenciu jazdca pre rok 2014 na sekretariát SAMŠ a zároveň sa prihlásiť na školenie (do 3.2.2014) buď telefonicky na čísle 0917 671 777 alebo mailom na adrese rk@rallye.sk.                                                                                                                              Odporúčame všetkým účastníkom školenia nových žiadateľov o licenciu, aby si vopred prezreli predpisy pre sezónu 2014 – Športové predpisy pre rally, Ročenku SAMŠ a príslušné technické predpisy. Všetky budú postupne zverejnené na webstránke www.sams-asn.sk (aj na stránke www.rallye.sk).

Zhromaždenie disciplíny rally - nedeľa, 9.2.2014, 09:00                                                                           Právo na účasť majú všetci žiadatelia o licenciu rally (jazdci, súťažiaci i organizátori), právo hlasovať majú všetci, ktorí vlastnia celoročnú licenciu SAMŠ (vlastnili v roku 2013), sú členmi SAMŠ a zvolili si ako hlavnú disciplínu rally.

Školenie žiadateľov o licenciu jazdca rally - nedeľa, 9.2.2014, 10:00                                             Povinnosť zúčastniť sa na tomto školení majú všetci jazdci, ktorí požiadali o licenciu jazdca SAMŠ pre rok 2014 a prajú si byť zapísaní v nominačnom zozname jazdcov rally 2014, čo ich bude oprávňovať na štart na podujatiach rally zapísaných do kalendára SAMŠ 2014.

Školenie organizátorov rally                                                                                                                 Účasť na tomto školení je povinná pre všetkých organizátorov podujatí rally MSR zapísaných do kalendára SAMŠ pre rok 2014. Aj v tomto roku pripravujeme samostatné školenie organizátorov, ktoré bude zamerané hlavne na bezpečnosť na podujatiach. Odporúčame, aby sa ho zúčastnili predsedovia organizačných výborov, riaditelia, hlavní bezpečnostní komisári, vedúci trate, prípadne aj vedúci RS. Presný termín tohto školenia ako aj školenia tajomníkov bude oznámený dodatočne.

Školenie riaditeľov súťaží sa uskutoční dňa 22.2.2014 na Teplom vrchu.

Školenia traťových komisárov budú organizované v priebehu sezóny po jednotlivých skupinách traťových komisárov.

Pozvánky na všetky tieto školenia dostanú organizátori mailom.

Individuálne školenie                                                                                                                             V prípade, že sa žiadateľ o licenciu nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť školenia, môže požiadať o individuálne školenie za podmienok uvedených v Ročenke SAMŠ.

Program v dňoch 8. – 9. februára 2014:

sobota 8. februára 2014:

08:30       Prezentácia, výdaj predpisov                                                                                                         09:00      Rozšírené školenie nových žiadateľov o licenciu jazdca rally         

nedeľa, 9. februára 2014:

08:30       Prezentácia, výdaj predpisov                                                                                                          09:00       Zhromaždenie disciplíny rally                                                                                              10:00       Školenie rally

Gabriela Szczeczinová
Rally komisia SAMŠ