Informácie o školeniach rally a o testovaniach súťažných vozidiel

Sezóna rally v posledných rokoch začína pokrývať skoro celý kalendárny rok a preto príprava na nový ročník súťaží sa často prekrýva s už prebiehajúcimi podujatiami. Prvá rally kalendára SAMŠ 2018 -  Dobšinská zima sa uskutoční už v tento víkend a predbehne tak školenia jazdcov i organizátorov i testovania súťažných automobilov. Prinášame vám základe informácie o dôležitých termínoch pri príprave sezóny rally 2018.

1) Rozšírené školenie pre nových žiadateľov o licenciu jazdca rally - sobota 24.2.2018 od 09:00, Hotel Hrádok, Jelšava
Rozšírené teoretické školenie je povinné pre všetkých jazdcov, ktorí žiadajú o celoročnú licenciu jazdca po prvýkrát. Povinnosť zúčastniť sa tohto školenia majú aj tí jazdci, ktorí sa ho v minulom roku nezúčastnili lebo o licenciu požiadali až v priebehu sezóny na základe individuálneho školenia.
Záujemcovia o účasť na rozšírenom školení musia zaslať žiadosť o licenciu jazdca pre rok 2018 na sekretariát SAMŠa zároveň sa prihlásiť na školenie (do 19.2.2018) buď telefonicky na čísle 0917 671 777 alebo mailom na adrese rk@rallye.sk.
Odporúčame všetkým účastníkom školenia nových žiadateľov o licenciu, aby si vopred prezreli predpisy pre sezónu 2018 – Športové predpisy pre rally, Ročenku SAMŠ a príslušné technické predpisy. Všetky budú postupne zverejnené na webstránke www.sams-asn.sk.

2) Školenie žiadateľov o licenciu jazdca rally a zhromaždenie disciplíny rally - nedeľa, 25.2.2018, od 09:00, Hotel Hrádok, Jelšava
Zhromaždenie: Právo zúčastniť sa majú všetci žiadatelia o licenciu rally (jazdci, súťažiaci i organizátori), právo hlasovať majú všetci, ktorí vlastnia celoročnú licenciu SAMŠ (vlastnili ju v roku 2017) a zvolili si ako hlavnú disciplínu rally.
Školenie: Povinnosť zúčastniť sa na tomto školení majú všetci jazdci, ktorí požiadali o licenciu jazdca SAMŠ pre rok 2018 a prajú si byť zapísaní v nominačnom zozname jazdcov rally 2018, čo ich bude oprávňovať na štart na podujatiach rally zapísaných do kalendára SAMŠ 2017, samozrejme aj účastníci sobotňajšieho školenia nových žiadateľov.
Účasť na školení je vyhradená pre tých jazdcov, ktorí už zaslali svoje žiadosti o licenciu aj s ostatnými dokladmi na sekretariát SAMŠ.

Ubytovanie: Účastníci školenia sa môžu ubytovať v mieste školenia.
Kontakt:       Hotel Hrádok - nachádza v blízkosti aragonitovej jaskyne pri Jelšave
web:             www.smzjelsava.sk       
telefón:        058/ 486 0505 a 058/ 486 0200    
e-mail:         hradok@smzjelsava.sk

3) Školenie organizátorov rally zamerané na bezpečnosť - sobota 24.2.2018 od 10:00, Hotel Hrádok, Jelšava
Účasť na tomto školení je povinná pre všetkých slovenských organizátorov rally zapísaných do kalendára SAMŠ pre rok 2017. Školenie bude zamerané hlavne na bezpečnosť na rally. Odporúčame, aby sa ho zúčastnili predsedovia organizačných výborov a riaditelia súťaží ale najmä hlavní bezpečnostní komisári, vedúci trate, vedúci RS, zástupcovia vedúcich RS, bezpečnostní komisári na RS (prípadne aj rádiobody), osadenstvo dispečingov a posádky traťových vozidiel.
Školenie riaditeľov súťaží bude aj toho roku súčasťou školenia rozhodcov – 17.- 18.2.2018, Poprad

Školenia jednotlivých skupín traťových komisárov budú organizované v priebehu mesiaca marec a apríl. Keďže už teraz je kalendár akcií v jarných mesiacoch veľmi plný, termín týchto školení dohodneme individuálne s jednotlivými organizátormi.

4) Individuálne školenie
V prípade, že sa žiadateľ o licenciu nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť školenia, môže požiadať o individuálne školenie za podmienok uvedených v RočenkeSAMŠ.

5) Testovanie súťažných vozidiel
Kompletný termínovník centrálnych testovaní bude zverejnený na webstránke SAMŠ. Zatiaľ vás vieme informovať, že v sobotu 17.3.2018 je plánované centrálne testovanie v Košiciach, v nedeľu 18.3.2017 v Poprade a v sobotu 7.4.2018 v Rožňave.

Gabriela Szczeczinová
Rally komisia SAMŠ