Informácie o školeniach rally pre sezónu 2019

Aj keď sa nám zdá, že rally sezóna 2018 skončila len pred chvíľou, končia už aj práce na príprave tej novej, sezóny 2019, ktorá so sebou prinesie viaceré zmeny.

Pred nami je prvý krok do nového ročníka automobilových súťaží, ktorým sú už tradične školenia všetkých účastníkov – jazdcov, rozhodcov, usporiadateľov. Prinášame vám základe informácie o nich.

1) Rozšírené školenie pre nových žiadateľov o licenciu jazdca rally - sobota 23.2.2019 od 09:00, Hotel Bellevue, Poprad
Rozšírené teoretické školenie je povinné pre všetkých jazdcov, ktorí žiadajú o celoročnú licenciu jazdca po prvýkrát. Povinnosť zúčastniť sa tohto školenia majú aj tí jazdci, ktorí v minulom roku požiadali o licenciu až v priebehu sezóny na základe individuálneho školenia.
Záujemcovia o účasť na rozšírenom školení musia prostredníctvom webstránky SAMŠ http://www.sams-asn.sk/ zaslať žiadosť o licenciu jazdca pre rok 2019 a zároveň sa prihlásiť na školenie (do 18.2.2019), buď telefonicky na čísle 0917 671 777 alebo mailom na adrese rk@rallye.sk. Odporúčame všetkým účastníkom školenia nových žiadateľov o licenciu, aby si vopred prezreli predpisy pre rally – Športové predpisy, Ročenku SAMŠ a príslušné technické predpisy, ktoré čoskoro budú zverejnené na webstránke SAMŠ.

2) Školenie žiadateľov o licenciu jazdca rally a zhromaždenie disciplíny rally - nedeľa, 24.2.2019, od 09:00, Hotel Bellevue, Poprad
Zhromaždenie: Právo zúčastniť sa majú všetci žiadatelia o licenciu rally (jazdci, súťažiaci i organizátori), právo hlasovať majú všetci, ktorí vlastnili celoročnú licenciu SAMŠ v roku 2018 a zvolili si ako hlavnú disciplínu rally.
Školenie: Povinnosť zúčastniť sa na tomto školení majú všetci jazdci, ktorí požiadali o licenciu jazdca SAMŠ pre rok 2019 a prajú si byť zapísaní v nominačnom zozname jazdcov, čo ich bude oprávňovať na štart na podujatiach rally, samozrejme aj účastníci sobotňajšieho školenia nových žiadateľov. Účasť na školení je vyhradená pre tých jazdcov, ktorí už zaslali svoje žiadosti o licenciu aj s ostatnými dokladmi na sekretariát SAMŠ.

3) Školenie organizátorov rally - sobota 23.2.2018 od 10:00, Hotel Bellevue, Poprad
Účasť na tomto školení je povinná pre všetkých slovenských organizátorov rally zapísaných do kalendára SAMŠ pre rok 2019. Školenie bude zamerané hlavne na bezpečnosť na súťažiach. Odporúčame, aby sa ho zúčastnili predsedovia organizačných výborov, riaditelia súťaží ale najmä hlavní bezpečnostní komisári, vedúci trate, vedúci RS a ich zástupcovia, bezpečnostní komisári RS, rádiobody a posádky traťových vozidiel.

4) Ďalšie školenia - Špeciálne školenie riaditeľov súťaží bude aj toho roku súčasťou školenia rozhodcov v dňoch 16.- 17.2.2019 tiež v Poprade. Školenia jednotlivých skupín traťových komisárov budú organizované v priebehu mesiaca apríl po dohode s jednotlivými organizátormi.

Gabriela Szczeczinová
Rally komisia SAMŠ